Niet gevonden wat je zocht? Vraag ernaar via onze contactgegevens.

 

Favorieten

Mijn account

Winkelmand

 

Algemene voorwaarden​

Artikel 1: algemene bepalingen

De e-commerce webshop biedt de bezoekers ervan de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze webshop. De Voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard zijn door de Blacktrack offroad.

Artikel 2: prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en, tenzij anders vermeld, inclusief btw. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals woordelijk omschreven. De eventuele bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

De facturen van Blacktrack offroad zijn contant betaalbaar, tenzij anders bedongen.

Artikel 3: aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend. Blacktrack offroad is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoekt Blacktrack offroad de Klant om vooraf contact op te nemen met de klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. Blacktrack offroad kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: online aankopen

De Klant heeft de keuze tussen overschrijving per bankkaart of kredietkaart als betaalwijzen.

De verbintenis tot betaling van de prijs wordt geacht te moeten worden uitgevoerd op de zetel van Blacktrack offroad.

De overeenkomst tussen de Klant en Blacktrack offroad komt tot stand bij de betaling van de prijs van de bestelde artikelen.

Blacktrack offroad is gerechtigd een bestelling en / of levering te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant.

Bij wanbetaling door de Klant behoudt Blacktrack offroad zich het recht voor alle leveringen uit te stellen of stop te zetten en in dat laatste geval de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Blacktrack offroad behoudt zich het recht voor het contract van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen en de goederen terug te nemen, in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, schuldbemiddeling, kennelijk onvermogen of enige vergelijkbare toestand in hoofde van de klant.

Artikel 5: annulering

In geval van annulering van de overeenkomst door de Klant is deze een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van de prijs van de bestelde goederen, met een minimum van 25,00 euro, onverminderd het recht van Blacktrack offroad een hogere schade aan te tonen en de vergoeding ervan te eisen.

In geval van annulering van de overeenkomst door Blacktrack offroad is een gelijke vergoeding verschuldigd.

Artikel 6: levering en aanvaarding

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting en indicatie verstrekt en zijn niet bindend. Vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoedingen of tot de ontbinding van de overeenkomst.

De leveringsverplichting van Blacktrack offroad ontstaat na de betaling van de prijs door de Klant.

De Klant dient de goederen meteen bij de levering aan een onderzoek te onderwerpen.

Elke zichtbaar gebrek van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant onverwijld en alleszins uiterlijk binnen een termijn van 5 dagen aan Blacktrack offroad schriftelijk worden gemeld; een onzichtbaar gebrek dient binnen een termijn van 5 dagen na de vaststelling ervan te worden gemeld. De bewijslast van het gebrek en de vaststelling ervan, ligt bij de Klant.

Het eventuele protest tegen een factuur dient schriftelijk en binnen een termijn van 5 dagen na ontvangst ervan te gebeuren, bij gebreke waaraan de factuur als aanvaard wordt beschouwd.

In het geval de Klant de levering weigert is de Klant aan Blacktrack offroad de vergoeding verschuldigd van alle kosten die daarvan het gevolg zijn, inbegrepen extra vervoers- en stallingskosten.

Elke gebeurtenis die zich buiten de wil van de partijen voordoet en die onvoorzienbaar is, en die niet veroorzaakt is door een nalatigheid of opzettelijke fout of inbreuk op de wetgeving, en die er toe leidt dat het contract niet kan worden uitgevoerd, heeft tot gevolg dat het contract wordt beëindigd zonder dat een vergoeding verschuldigd is, behoudens wat het reeds uitgevoerde gedeelte ervan betreft.

Artikel 7: eigendomsvoorbehoud en risico

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Blacktrack offroad.

In geval van wanbetaling door de Klant dient de Klant de goederen op zijn kosten en risico aan Blacktrack offroad en op het adres van diens zetel of woonplaats te restitueren op diens eerste schriftelijke aanmaning daartoe.

Het risico voor verlies of diefstal gaat over op de Klant zodra de overeenkomst is tot stand gekomen.

Artikel 8: herroepingsrecht consument

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klant die in zijn hoedanigheid van consument artikelen online aankoopt. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, tenzij anders bepaald, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, gegeven dat het herroepingsrecht van toepassing is op het door de Klant bestelde goed of dienst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, Blacktrack offroad via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per aangetekende post of e-mail) tijdig op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant moet de goederen onmiddellijk terugzenden of overhandigen na zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen blijven voor rekening van de Klant tenzij anders overeengekomen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Blacktrack offroad zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Artikel 9: garantie

Krachtens de wettelijke bepalingen betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geldt de wettelijke garantie ten voordele van de consument vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Om een beroep te kunnen doen op deze garantie, moet de Klant het aankoopbewijs voorleggen. De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Blacktrack offroad is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken buiten de wettelijke garantietermijn.

Artikel 10: aansprakelijkheid Blacktrack offroad

Blacktrack offroad is enkel aansprakelijk voor schade ten nadele van de Klant veroorzaakt door zijn kennelijk zware of opzettelijke fout. Blacktrack offroad is enkel gehouden tot vergoeding van voorzienbare schade en is nooit gehouden tot vergoeding van indirecte of economische schade of winstderving.

Artikel 11: sancties wegens niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding van 10 % op het niet-betaalde bedrag en een intrest van 10 % per jaar op het niet-betaalde bedrag verschuldigd. Hierbij wordt een minimumbedrag van 50euro gehanteerd.

Bij wanbetaling door de Klant behoudt Blacktrack offroad zich het recht voor alle leveringen stop te zetten en de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Onverminderd het voorgaande behoudt Blacktrack offroad zich het recht voor zich terug in het bezit te (doen) stellen van de niet (volledig) betaalde goederen, op kosten en risico van de in gebreke blijvende klant.

Blacktrack offroad behoudt zich het recht voor het contract van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen en de goederen terug te nemen, in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, schuldbemiddeling, kennelijk onvermogen in hoofde van de klant.

Artikel 12: privacy policy

Blacktrack offroad behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de gebruiker te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de gebruiker worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (vb. via gebruik van cookies, hetgeen korte datastrings zijn op de computer van de gebruiker van de site die Blacktrack offroad toelaat de inhoud en de lay-out van de site optimaal op de gebruiker ervan af te stemmen). Die gegevens worden niet doorgegeven aan derden en organisaties die contractueel met Blacktrack offroad zijn verbonden. Ze worden maximaal 10 jaar bewaard.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de gebruiker van de webshop ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen, te verbeteren en te laten verwijderen of de beperking van de verwerking te vragen. Hiervoor kan schriftelijk contact opgenomen worden met de klantendienst van de Blacktrack offroad.

Artikel 13: geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Blacktrack offroad om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit kunnen aanzien worden als een verzaking aan deze rechten en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: wijziging voorwaarden

Deze algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld met andere Voorwaarden waarnaar expliciet verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: toepasselijk recht en bevoegdheid

Het Belgisch recht is van toepassing.

De rechtbanken van de woonplaats of zetel van Blacktrack offroad zijn bevoegd om over geschillen te oordelen.

Blacktrack offroad en / of de Klant kunnen zich ook wenden tot het ODR-platform.

Algemene voorwaarden aanneming

Artikel 1: algemene bepalingen

Naast de bijzondere voorwaarden vermeld op de factuur en de eventuele bestelbon, zijn enkel de Algemene Voorwaarden van Blacktrack offroad van toepassing, bij uitsluiting van alle andere.

Artikel 2: prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en, tenzij anders vermeld, exclusief btw. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De facturen van Blacktrack offroad zijn contant betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders bedongen.

Artikel 3: offertes

De ( eventuele ) bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst geldende waarden van lonen, vergoedingen, materialen en diensten. Indien deze

wijzigingen zouden ondergaan onafhankelijk van de wil van Blacktrack offroad, behoudt deze zich het recht voor de in de bestekken en offertes vermelde prijzen op evenredige wijze aan te passen.

Artikel 4: annulering

In geval van annulering van de overeenkomst door de Klant is deze een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 15 % van de prijs van de waarde van het bestelde werk inclusief de in het kader daarvan te leveren goederen, met een minimum van 25,00 euro, onverminderd het recht van Blacktrack offroad een hogere schade aan te tonen en de vergoeding ervan te eisen.

In geval van annulering van de overeenkomst door Blacktrack offroad is een gelijke schadevergoeding aan de Klant verschuldigd.

De overeenkomst kan door beide partijen worden beëindigd zonder schadevergoeding ingeval de uitvoering ervan onmogelijk gemaakt wordt door bv overmacht, staking, lock-out, oorlog of terrorisme, enz.

De Klant is alleszins wel de vergoeding verschuldigd van de reeds uitgevoerde werken en de in het kader daarvan reeds geleverde materialen.

Artikel 5: leverings- en uitvoeringstermijnen

De uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting en indicatie verstrekt en zijn niet bindend. Vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoedingen of tot de ontbinding van de overeenkomst.

Blacktrack offroad doet alle redelijke inspanningen om de Werken te finaliseren binnen de termijn vermeld in de ( eventuele ) bestelbon. Indien Blacktrack offroad een vertraging in de uitvoering van de werken verwacht zal de Klant hier onverwijld van in kennis gesteld worden. De voorziene uitvoerings- of leveringstermijn wordt verlengd ingevolge weersomstandigheden, bevoorradingsproblemen of andere problemen die Blacktrack offroad niet in de hand heeft.

Elke gebeurtenis die zich buiten de wil van een der partijen voordoet, die onvoorzienbaar is en niet veroorzaakt wordt door nalatigheid of opzettelijke fout of inbreuk op de wetgeving, heeft tot gevolg dat de contractuele verplichtingen van de betrokken partij uitdoven.

Artikel 6: aanvaarding

De Klant dient de uitgevoerde werken meteen bij de levering aan een onderzoek te onderwerpen.

Eventuele klachten inzake conformiteit of zichtbare gebreken moeten door de Klant onverwijld en uiterlijk binnen een termijn van 5 dagen maar alleszins voor de ingebruikname aan Blacktrack offroad schriftelijk worden gemeld; een onzichtbaar gebrek dient binnen een termijn van 5 dagen na de vaststelling ervan en in elk geval voor het verdere gebruik te worden gemeld. De bewijslast van het gebrek en de vaststelling ervan ligt bij de Klant.

Een eventuele protest tegen een factuur dient schriftelijk en binnen een termijn van 5 dagen na ontvangst ervan te gebeuren, bij gebreke waaraan de factuur als aanvaard wordt beschouwd.

In het geval de Klant de aflevering weigert is de Klant aan Blacktrack offroad de vergoeding verschuldigd van alle kosten die daarvan het gevolg zijn, inbegrepen extra vervoers- en stallingskosten.

Elke gebeurtenis die zich buiten de wil van de partijen voordoet en die onvoorzienbaar is, en die niet veroorzaakt is door een nalatigheid of opzettelijke fout of inbreuk op de wetgeving, en die er toe leidt

dat het contract niet kan worden uitgevoerd, heeft tot gevolg dat het contract wordt beëindigd zonder dat een vergoeding verschuldigd is, behoudens wat het reeds uitgevoerde gedeelte ervan betreft.

Artikel 7: eigendomsvoorbehoud en risico

Het gepresteerde werk en de in het kader daarvan geleverde goederen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Blacktrack offroad.

In geval van wanbetaling door de Klant behoudt Blacktrack offroad zich het recht voor haar retentierecht uit te oefenen.

Het is de Klant verboden de geleverde en/of nog te leveren goederen in pand te geven, aan derden te verkopen of te vervreemden op welke wijze dan ook, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen ten aanzien van Blacktrack offroad heeft voldaan.

De overdracht van het risico vindt plaats op het ogenblik van levering van de werken en de in het kader daarvan geleverde goederen aan de klant.

Artikel 8: aansprakelijkheid

Blacktrack offroad is enkel aansprakelijk voor schade ten nadele van de Klant veroorzaakt door zijn kennelijk zware of opzettelijke fout of nalatigheid.

Blacktrack offroad is enkel gehouden tot vergoeding van voorzienbare schade en is nooit gehouden tot vergoeding van indirecte of economische schade of winstderving.

Alleszins is de aansprakelijkheid beperkt tot de prijs van de uit te voeren werken.

Artikel 9: sancties wegens niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding van 10 % op het niet-betaalde bedrag en een intrest van 10 % per jaar op het niet-betaalde bedrag verschuldigd.

Ingeval de factuur of een voorschot of een afgesproken deel van de prijs niet betaald wordt behoudt Blacktrack offroad zich het recht voor om van rechtswege de verdere uitvoering van de overeenkomst te schorsen, of desgevallend de overeenkomst te beëindigen en als ontbonden te beschouwen ten nadele van de Klant, in welk geval de Klant, naast de betaling van het reeds gepresteerde werk en de in het kader daarvan geleverde goederen, ook de betaling van de door Blacktrack offroad aangekochte goederen en materialen en een winstderving van 15 % op het niet uitgevoerde deel der werken verschuldigd is.

Onverminderd het voorgaande behoudt Blacktrack offroad zich het recht voor zich terug in het bezit te (doen) stellen van de niet (volledig) betaalde werken en goederen, op kosten en risico van de in gebreke blijvende klant.

Blacktrack offroad behoudt zich het recht voor het contract van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen en de goederen terug te nemen, in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, schuldbemiddeling, kennelijk onvermogen in hoofde van de klant.

Artikel 10: privacy policy

Blacktrack offroad behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de gebruiker te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de

gebruiker worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (vb. via gebruik van cookies, hetgeen korte datastrings zijn op de computer van de gebruiker van de site die Blacktrack offroad toelaat de inhoud en de lay-out van de site optimaal op de gebruiker ervan af te stemmen). Die gegevens worden niet doorgegeven aan derden en organisaties die contractueel met Blacktrack offroad zijn verbonden. Ze worden maximaal 10 jaar bewaard.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de gebruiker van de webshop ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen, te verbeteren en te laten verwijderen of de beperking van de verwerking te vragen. Hiervoor kan schriftelijk contact opgenomen worden met de klantendienst van de Blacktrack offroad.

Artikel 13: geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Blacktrack offroad om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit kunnen aanzien worden als een verzaking aan deze rechten en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: wijziging voorwaarden

Deze algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld met andere Voorwaarden waarnaar expliciet verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: toepasselijk recht en bevoegdheid

Het Belgisch recht is van toepassing.

De rechtbanken van de woonplaats of zetel van Blacktrack offroad zijn bevoegd om over geschillen te oordelen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang de beste aanbiedingen en persoonlijk advies